Kế hoạch tổ chữc lễ hội đền Cao năm 2017

Thực hiện Quyết định số 945/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND thị xã Chí Linh về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội Đền Cao năm 2017, Ban tổ chức lễ hội xây dựng kế hoạch hoạt động, cụ thể như sau:
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI
ĐỀN CAO NĂM 2017
 
 
 
Số: 01/KH-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Chí Linh, ngày 30 tháng 12 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ hội Đền Cao năm 2017
 
 
   
  
          Thực hiện Quyết định số 945/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND thị xã Chí Linh về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội Đền Cao năm 2017, Ban tổ chức lễ hội xây dựng kế hoạch hoạt động, cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Bảo tồn, phục dựng và phát triển các giá trị văn hoá phi vật thể độc đáo của Lễ hội Đền Cao. Tôn vinh công đức to lớn của các Anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc.
- Tuyên truyền quảng bá các giá trị khu di tích, danh thắng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong thực hành, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
- Duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách đối với các giá trị di sản văn hóa dân tộc tại khu di tích.
2. Yêu cầu
- Các nghi lễ thực hiện theo nghi thức truyền thống, tổ chức trang trọng, an toàn, vui tươi, lành mạnh. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức các hoạt động lễ hội, lễ khởi công trùng tu, tôn tạo khu di tích.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về di tích, lễ hội, nội dung tuyên truyền phải hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng để nhân dân tích cực tham gia. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trong quá trình trình tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Khu di tích Quốc gia và 21 sự lệ độc đáo của khu di tích là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
- Trong khu vực lễ hội không có người ăn xin, không có hiện tượng chèo kéo, đeo bám chào mời khách. Quản lý, sử dụng hợp lý tiền mệnh giá nhỏ theo nội dung Công văn số 25/BVHTTDL-VHCS, ngày 07/01/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đảm bảo an ninh trật tự, giao thông an toàn và thông suốt, an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, cháy rừng, hỏa hoạn trong khu vực các di tích. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp mê tín, dị đoan, lợi dụng tâm linh trục lợi cá nhân.
- Tổ chức tốt công tác đón tiếp khách các hoạt động phần lễ, phần hội. Hướng dẫn, phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo, văn hóa, lịch sự. Quản lý tốt các nguồn công đức, thu phí, lệ phí để xây dựng bảo tồn di tích.
II. THỜI GIAN, KHÔNG GIAN LỄ HỘI
1. Thời gian tổ chức:
Lễ hội được diễn ra 03 ngày, từ ngày 18/02/2017 đến ngày 20/02/2017 (tức từ ngày 22 tháng giêng đến ngày 24 tháng giêng năm Đinh Dậu 2017).
2. Địa điểm tổ chức: Tại Khu di tích Đền Cao, xã An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
1. Ngày 18/02/2017 (tức ngày 22 tháng Giêng năm Đinh Dậu):
- Lễ mộc dục.
- Hội thi giã bánh giầy, nấu chè kho.
- Rước kiệu từ Đền Cao, Đền Bến Cả, Đền Bến Tràng về Đền Cả.
- Tế hội đồng.
- Biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân, mừng lễ hội.
2. Ngày 19/02/2017 (tức ngầy 23 tháng Giêng năm Đinh Dậu):
- Tế nghinh.
- Lễ rước bộ.
- Lễ dâng hương 05 Đức Thánh họ Vương.
- Tế yên vị.
- Khai mạc các giải thể thao lễ hội.
- Khai mạc biểu diễn nghệ thuật múa rối nước.
- Tế đập đất, vật đập đất.
- Lễ ban “khước Thánh”.
3. Ngày 20/02/2017 (tức ngày 24 tháng Giêng năm Đinh Dậu):
- Lễ khởi công trùng tu, tôn tạo khu di tích.
- Chung kết, trao giải các giải thể thao lễ hội.
IV. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU MỜI DỰ LỄ KHỞI CÔNG TRÙNG TU, TÔN TẠO KHU DI TÍCH
1. Khách mời Trung ương:
- Đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ.
- Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Lãnh đạo Tập đoàn Gleximco.
2. Khách mời tỉnh Hải Dương:
- Thường trực Tỉnh ủy.
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Thường trực HĐND tỉnh.
- Lãnh đạo UBND tỉnh.
- Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh.
- Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các Sở, Ngành, Đoàn thể ở tỉnh.
- Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch.
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hải Dương.
- Lãnh đạo Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; Hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp Hội du lịch tỉnh Hải Dương.
3. Đại biểu thị xã Chí Linh:
- Thường trực Thị ủy.
- Ban Thường vụ Thị ủy.
- Ban Chấp hành Thị ủy.
- Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.
- Lãnh đạo UBMTTQ và các phòng, ban, ngành đoàn thể thị xã.
- Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn toàn thị xã.
4. Đại biểu các đơn vị tư vấn, thi công.
5. Đại biểu các xã, phường:
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND.
6. Đại biểu ngoài tỉnh:
- Dòng tộc họ Vương - Thanh Hoá, Đà Nẵng
- Lãnh đạo xã Hà Long - Hà Trung, Thanh Hóa (Quê hương Đức Thánh)
7. Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình:
- Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch).
- Tạp chí Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch).
- Báo Du lịch (Tổng cục Du lịch Việt Nam).
- Tạp chí Du lịch Việt Nam (Tổng cục Du lịch Việt Nam).
- Báo điện tử Vietnamnet.
- Báo điện tử Vnexpress.
- Đài phát thanh truyền hình Hải Dương.
- Báo Hải Dương.
- Đài phát thanh thị xã Chí Linh.
IV. KINH PHÍ ĐẢM BẢO
          Kính phí tổ chức lễ hội được huy động từ nguồn ngân sách, nguồn xã hội hóa.
Ban QLDT thị xã có trách nhiệm tổng hợp và lập dự trù kinh phí báo cáo lãnh đạo UBND thị xã phê duyệt và thông báo cho các Tiểu ban thực hiện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức lễ hội:
Thành lập 03 Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức lễ hội (có quyết định riêng). Nhiệm vụ các Tiểu ban cụ thể như sau:
1.1. Tiểu ban nội dung, tuyên truyền
- Xây dựng chương trình tổng thể các hoạt động lễ hội.
- Xây dựng sơ đồ phối cảnh không gian, ma két trang trí từng nội dung hoạt động của lễ hội và tổ chức triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị nội dung, lực lượng con người, cơ sở vật chất và tổ chức tập luyện theo kịch bản lễ hội giao.
- Xây dựng và điều hành kịch bản lễ hội, soạn diễn văn dâng hương, kịch bản điều hành lễ khởi công trùng tu, tôn tạo khu di tích.
- Tổ chức các hoạt động báo chí phục vụ công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh.
- Triển khai công tác tuyên truyền trực quan bằng pano, băng zôn, khẩu hiệu,…trên các tuyến phố chính của trung tâm thị xã, các đường dẫn vào khu di tích và trong quần thể khu di tích (hoàn thiện chậm nhất vào ngày 10/02/2017).
- Phân công người phát ngôn của Ban tổ chức và thành lập bộ phận cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí thường trực tại Đền Cao gồm: đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Văn hóa Thông tin, Công an thị xã, Ban quản lý di thị xã Chí Linh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban tổ chức lễ hội phân công.
1.2. Tiểu ban lễ tân, khánh tiết, hậu cần
- Lập danh sách đại biểu, in ấn, phát hành giấy mời; xây dựng phương án phân khu, sắp xếp bố trí vị trí đại biểu dự lễ dâng hương, lễ khởi công trùng tu, tôn tạo khu di tích. Lên phương án thiết kế, trang trí khánh tiết và thực hiện công tác lễ tân tại các hoạt động lễ hội.
- In thẻ đeo Ban tổ chức Lễ hội, phóng viên, phục vụ, giấy ra vào xe ô tô BTC và đại biểu phát hành theo danh sách được phê duyệt.
- Xây dựng chương trình đón tiếp, bố trí, sắp xếp ăn, nghỉ. Bố trí 01 phòng báo chí có mạng internet đủ điều kiện để phòng viên tác nghiệp tại lễ hội.
- Xây dựng phương án đảm bảo điện, nước, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bố trí lực lượng cán bộ y tế, thiết bị, phương tiện chăm sóc sức khỏe tại khu vực lễ hội.
- Tổ chức vận động và tiếp nhận công đức, triển khai công tác xã hội hóa hoạt động lễ hội.
- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lễ hội và thực hiện quản lý thu, chi tài chính theo đúng quy định của Nhà nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban tổ chức lễ hội phân công.
1.3. Tiểu ban an ninh trật tự
- Xây dựng phương án bảo vệ các đồng chí lãnh đạo; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng.
- Phối hợp với Ban quản lý di tích, UBND xã An Lạc sắp xếp trật tự hàng quán, kiểm tra việc treo biển niêm yết giá từng loại mặt hàng tại các quán.
- Đảm bảo ANTT, an toàn các nghi lễ và các hoạt động lễ hội khác.
- Xây dựng và triển khai phương án phân luồng, phân tuyến đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường vào khu di tích. Bố trí, sắp xếp vị trí đỗ xe của đại biểu và du khách thập phương.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban tổ chức lễ hội giao.
2. Chế độ, trách nhiệm báo cáo
- Các đồng chí Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai họp các thành viên của Tiểu ban để triển khai nhiệm vụ cụ thể.
- Các lực lượng xây dựng dự trù kinh phí đầu việc của mình gửi về Ban quản lý di tích (cơ quan thường trực Ban tổ chức lễ hội) tổng hợp báo cáo Trưởng ban tổ chức lễ hội trước ngày 12/01/2017.
- Ban tổ chức lễ hội họp triển khai kế hoạch chậm nhất vào ngày 05/01/2017.
- Các Tiểu ban họp triển khai nhiệm vụ chậm nhất vào ngày 09/01/2017.
 
          Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Cao năm 2017, Ban tổ chức lễ hội đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan và các Tiểu ban triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.
 
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- TT Thị uỷ;
- TT HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã;
- Các phòng, ban, cơ quan đơn vị liên quan;
- Các thành viên BTC, thành viên các Tiểu ban;
- Lưu BQLDT.
 
TM. BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Văn Huỳnh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
hotline
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây