Website thông tin du lịch Thành phố Chí Linh - Hải Dương

https://dulichchilinh.com


DI TÍCH ĐÌNH CHÚC THÔN (PHƯỜNG CỘNG HÒA - TP. CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG)

Đình Chúc Thôn được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX là nơi tôn thờ năm vị thành hoàng là Nguyễn Sùng hiệu Cao Sơn, Nguyễn Hiển hiệu Quý Minh, Nguyễn Công Tự Phúc Nghiêm, Nguyễn Môn Chính Thất hiệu Từ Cẩn và con trai của 2 người là Nguyễn Đình Viên.
Đình Chúc Thôn nằm ở KDC Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngôi đình đặc biệt ở chỗ thờ tới 5 vị Thành hoàng, trong đó có 3 vị là thành viên trong một gia đình.

Thành hoàng Nguyễn Công Tự Phúc Nghiêm (1603 - ?), làm quan trong khoảng 30 năm từ thời vua Lê Hy Tông đến thời vua Lê Dụ Tông và trải qua nhiều chức vụ quan trọng. Vào khoảng năm 1676 niên hiệu Chính Hòa, cụ đưa con cháu về Chi Ngại (nay là Chi Ngãi, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) phục hồi xây dựng cơ nghiệp tổ tiên, mở mang đồng ruộng, đắp đập, khai mương dẫn thủy, nhập điền từ Chi Ngại đến chùa Côn Sơn để con cháu và nhân dân làm ăn sinh sống. Cụ Nguyễn Công Tự Phúc Nghiêm được coi là thủy tổ của dòng họ Nguyễn tại đây. Cụ là người đề xuất với vua miễn sưu thuế cho dân địa phương, bỏ 300 quan tiền ra để tu bổ chùa Côn Sơn (hiện văn bia ở chùa Côn Sơn vẫn còn ghi).

Nguyễn Môn Chính Thất có vai trò rất lớn trong việc cùng với phu quân hướng dẫn, chỉ dạy nhân dân mở mang đất đai, thủy lợi, truyền thụ kinh nghiệm sản xuất… Cụ được triều Lê sắc phong là “Âm an nhân tặng phong Đẳng phu nhân” và Nguyễn triều vua Khải Định sắc phong “Nghi giám thánh mẫu, Linh Phù Dực Bảo Trung Hưng Tôn Thần” .

Thành hoàng Nguyễn Đình Viên (1657 - 1742) là con trai của Nguyễn Công Tự Phúc Nghiêm và Nguyễn Môn Chính Thất. Ông làm quan từ cuối thời vua Lê Hy Tông đến đời vua Lê Ý Tông. Trong 21 năm làm quan, giống như cha, ông đã trải qua nhiều chức vụ trong triều. Ông được sắc phong “Vược Lộc Bá Nguyễn Thọ Viên tướng Công” tôn thần hộ quốc tý dân, liếp trước linh ứng tứ linh chính trị. Năm Giáp Thìn 1724, ông xuất gia, được vua giao trông nom, hương khói chùa Côn Sơn. Ông là một trong những người có công lao trùng tu chùa Côn Sơn, xin vua miễn trừ các việc phu dịch cho nhân dân địa phương… nên dân làng rất tôn sùng, kính trọng.

Do có nhiều công trạng với triều đình và nhân dân, cả 3 vị đã được các triều vua ban tổng cộng 5 sắc phong và cùng được người dân địa phương tôn là thành hoàng. Trải qua thời gian, hiện đình Chúc Thôn chỉ còn lưu giữ được 1 sắc phong “Nghi giám thánh mẫu, Linh phù dực bảo trung hưng tôn thần” do vua Khải Định đồng ban cho cụ Nguyễn Môn Chính Thất và con trai Nguyễn Đình Viên.