ĐÌNH NON MỐC SON LỊCH SỬ

ĐÌNH NON MỐC SON LỊCH SỬ
Khu di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Non xây dựng trên Núi Con Quy Tố Hảo, thuộc làng Cù Sơn, tổng Kiệt Đặc xưa (nay là KDC Thanh Trung, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Đình là nơi thờ Thành hoàng Cao Sơn Quý Minh Đại vương và Đình là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của xã Chi Minh nay là Đảng bộ phường Chí Minh.
  1. Nhân vật được thờ
Vào thời Hùng Duệ Vương (vua Hùng thứ 18), bấy giờ ở đạo Sơn Tây có Cao Sơn văn võ toàn tài, ứng xử lưu loát, võ nghệ tinh thông được Vua trọng dụng giao chức “Đô chỉ huy sứ tướng quân”, chức “Tả kiên thần” (bậc bề tôi bảo vệ bên trái). Cao Sơn đã lập nhiều chiến công hiển hách, có công cầm quân đánh tan giặc Thục. Từ đó, thiên hạ thái bình, quốc gia vô sự, Cao Sơn xin Vua cho trở về thực ấp ở phủ Phụng Thiên (tục gọi là Sơn Nam thượng, sau đổi là thành Thăng Long). Về thực ấp được một thời gian Cao Sơn qua đời. Nghe tin đó, Vua vô cùng thương tiếc một vị tướng tài, đức lớn liền ban nhiều vàng bạc để cử hành tang lễ đồng thời ban chiếu cho các trang, châu nơi nào xin làm tôi con của Cao Sơn được lập miếu phụng thờ và phong làm “Đại Vương”. Do có công lao to lớn với đất nước nên các triều đại về sau đều ban sắc phong, gia phong “Thượng đẳng thần”.
 
Để ghi nhớ công lao của vị thần đã có công hộ quốc an dân, nhiều nơi đã lập đình, đền, miếu để tôn thờ trong đó có Đình Non. Tương truyền, đình được khởi dựng vào thời Nguyễn (thế kỷ XIX).

Hàng năm, tại di tích diễn ra kỳ lễ hội vào ngày 20/10 (âm lịch) – Lễ hội Kỳ Phúc Đình Non.